Prosimy o przygotowanie:

  • numeru NIP
  • adresu firmy
  • numeru dowodu osobistego
  • numeru PESEL osoby reprezentującej firmę.